Saiaksorn School โรงเรียนสายอักษร
  โรงเรียนสายอักษร - - เรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม - - สุจริต ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ นบนอบ เชื่อฟัง  
 

 

หน้าแรก :: ประวัติโรงเรียน :: บุคคลากร :: สมัครเรียน
Monday, February 24, 2014 13:20
         
       
ภาพกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล
ภาพกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล
       
ภาพกิจกรรม
กีฬาสี สายอักษรเกมส์
19 - 20 ธันวาคม 56
ภาพกิจกรรม
กีฬาสี สายอักษรเกมส์
19 - 20 ธันวาคม 56
       
ภาพกิจกรรม
กีฬาสี สายอักษรเกมส์
19 - 20 ธันวาคม 56
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
19 - 20 ธันวาคม 56
       
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
19 - 20 ธันวาคม 56
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
19 - 20 ธันวาคม 56
 
 

Copyright 2010 © Saiaksorn School
145 M.12 RamintraRoad Klaongkhum Beongkhum Bangkok 10230 Thailand Tel.02-510-9824-5 Fax.02-510-9762