Saiaksorn School
  โรงเรียนสายอักษร- - เรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม - - สุจริต ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ นบนอบ เชื่อฟัง  
 

หน้าแรก :: ประวัติโรงเรียน ::
หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาสูจิบัตร ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (นักเรียน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (นักเรียน)
  • รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เขียนชื่อนามสกุลหลังรูป)
  • นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น หลักฐานที่ต้องนำมาเพิ่มคือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ใบ ปพ.1, ปพ.4, ปพ.6, ปพ.7 ปพ.8, ปพ. 9
  • ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความทุกรายการด้วยตัวบรรจง
  • ในกรณีที่มีการเปลี่ยน หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนา หลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาด้วย
  • นำหลักฐานทั้งหมดมาให้ครบถ้วนในวันมอบตัวนักเรียน


Copyright 2009 © Saiaksorn School
145 M.12 RamintraRoad Klaongkhum Beongkhum Bangkok 10230 Thailand Tel.02-510-9824-5,02-509-7723-4 Fax.02-510-9762